Cut-e Test på Norsk

Står du foran en Aon Cut E-test og ønsker å forberede deg best mulig? Her kan du lese om testen og hvordan du kan forberede deg for å få høyest mulig poengsum.

Bedrifter, som tester potensielle kandidater med cut-e-tests

Om Cut-e Tests

Aon Cut E-testen, som er utviklet av testutvikleren Aon’s Assessment Solutions, tilbyr en kombinert teststruktur bestående av matematiske kunnskaper, leseforståelse, personlige egenskaper, logiske evner og grunnleggende aritmetikk. I en rekrutteringsprosess støter man ofte på en rekke tester, men det er sjelden at alle fem elementene testes. Derfor er det viktig å være forberedt på å møte dem alle.

Om Test The Talent

Test The Talent er en norsk opplæringsportal hvor du kan øve deg til jobbtesten din.
Testene våre er utviklet for å hjelpe deg å forbedre deg betydelig.
Du vil motta detaljerte forklaringer og tilbakemeldinger på hvert spørsmål.
De beste forutsetningene for forbedring!
Test The Talent-kundene forbedrer seg gjennomsnittlig med 76 %.

Struktur

En Cut-e-test er ikke bare ett enkelt skjema, men består av 40 ulike testområder, avhengig av bransje og stilling. Disse testområdene omfatter verbal og numerisk kunnskap, logisk forståelse, spesialisert kunnskap, spillbaserte vurderinger og testing av verdier og interesser.

Den numeriske delen tester blant annet tallforståelse og regneferdigheter.

For å analysere dine verbale ferdigheter stilles det oppgaver i verbal resonnering.

I logikkdelen kan du forvente spørsmålstyper som måler dine logisk-deduktive ferdigheter. I ulike testkategorier må du gjenkjenne regler, fylle ut matriser logisk og se logiske sammenhenger.

Spesifikke kunnskapsoppgaver er knyttet til aritmetiske oppgaver som regneregler, prosentregning, omregning av enheter og areal- og formberegninger, samt en engelskspråklig test og en test av innlærings- og konsentrasjonsevnen din.

De spillbaserte oppgavene tester arbeidsminnet og evnen til å resonnere.

Til slutt finnes det en testkategori for å måle dine verdier og interesser, eller for å se hvordan du ville reagert i bestemte situasjoner.

Du kan lese mer om de enkelte testkategoriene nedenfor.

Testkategorier og spørsmålstyper

Numerisk resonnement

Denne testen kalles en numerisk skala og er utformet for å teste din evne til å analysere tabeller og diagrammer. Du får seks faner med informasjon som du skal bruke til å sjekke et utsagn. Din oppgave er å finne ut om utsagnet er sant, usant eller ikke kan besvares basert på fanene. Testen finnes i fire ulike versjoner som kun skiller seg fra hverandre i fagene administrasjon, forbruker, finans og industri. I den korte kompaktversjonen består hver test av 18 oppgaver og i fullversjonen av 37 oppgaver.

Tallferdigheter

I denne testen må du løse typiske numeriske ligninger. Resultatet er allerede gitt. Denne testen vurderer din evne til å regne under press – du har bare 5 minutter på deg til å løse 15 oppgaver.

Verbale resonnementer

Testen er tilgjengelig i fem ulike versjoner tilpasset de forskjellige sektorene: administrasjon, forbruker, finans, industri og undervisning. Igjen har den kompakte testen 18 spørsmål hver, og den fullstendige testen har 49 spørsmål.

Du får seks faner med informasjon som du trenger for å teste troverdigheten til et utsagn. Testen måler din forståelse av teksten og din evne til å resonnere.

Test for å måle din evne til å trekke deduktive og logiske resonnementer

Vekter er

I denne testen må du løse 15 oppgaver som ligner på Sudoku. Du får et rutenett med symboler. Ett av feltene inneholder et spørsmålstegn. Din oppgave er å finne ut hvilket symbol som erstatter spørsmålstegnet ved hjelp av logisk tenkning.

Vekter cls

Igjen er det viktig å gjenkjenne logiske regler og deretter bruke dem. I løpet av totalt 12 minutter skal du løse 12 oppgaver i løpet av totalt 12 minutter. For hver oppgave får du utdelt fire til seks tabeller med tall og bokstaver. Tabellene er merket med farger og er dermed delt inn i to grupper. Du får ytterligere fire tabeller som ikke er fargemerket, og du må finne ut hvilken gruppe de tilhører.

Vekter sx

Denne testen krever høy grad av konsentrasjon, da noen av løsningene er svært komplekse. Du får utdelt to rader med symboler med tomme mellomrom. I tillegg får du tre talltaster. Nå må du finne ut hvilken tallknapp som fikk den øverste tallrekken til å skifte til den nederste tallrekken. Du kan løse maksimalt 30 av disse oppgavene på 6 minutter.

Skalaer ix

I den här typen av test måste du också känna igen en logisk regel och sedan tillämpa den. Du får 20 frågor som du har totalt 5 minuter på dig att besvara. Därför är denna uppgift också tydligt under tidspress. Du får nio uppgifter, som alla har något gemensamt efter en logisk regel. Förutom en sak – du måste hitta den.

Vekter clx

I denne testen har du seks minutter på deg til å finne så mange riktige løsninger som mulig. Oppgaven går ut på å gjenkjenne en logisk regel i to rutenett fylt med symboler og bruke den på nytt. Vanskeligheten i denne testen ligger i å gjenkjenne en regel i svært komplekse strukturer.

Evne til å regne

I denne testen kan du bruke kalkulator. I løpet av 16 minutter skal du kunne løse opptil 20 regneoppgaver som involverer prosentregning, treregelen, beregning av arealer og mellomrom og omregning av enheter.

Språkferdigheter – engelsk

Denne prøven er utformet for å måle dine engelskkunnskaper. Testen tar 10 minutter og består av tre deler,

Ordspråk – Her skal du fylle ut en liste med tekster.

Ordforråd – Her skal du finne de riktige ordene.

Staving – Her får du to versjoner av en setning og må angi hvilken av dem som er riktig skrevet.

Læringsevne

I denne testen, som måler innlæringsevne og korttidshukommelse, har du bare 30 sekunder per oppgave. Du får 12 oppgaver etter hverandre og må nummerere dem i riktig rekkefølge etterpå.

switchChallenge

Denne testen tester din evne til å tenke logisk. Du får utdelt to rutenett med symboler. Den øvre ruten er forskjellig fra den nedre. Du får utdelt ulike tallkoder. Du må nå finne ut hvilken tallkode som har forårsaket forflytningen fra den øvre til den nedre ruten. På seks minutter skal du løse så mange oppgaver som mulig på seks minutter.

digitChallenge

Utfordringen med denne testen er at for hvert spørsmål du svarer riktig på, øker vanskelighetsgraden på neste spørsmål. Du må løse matematiske ligninger der sluttresultatet allerede er gitt, og du har fem minutter på deg til å løse så mange som mulig.

gridChallenge

I denne testen som måler arbeidsminnet ditt, må du huske bestemte objekter. I tillegg får du spørsmål om romlig orientering. Du har 9 minutter på deg til å gjøre dette.

Test av situasjonsbestemt dømmekraft

Denne testen sjekker hvordan du ville oppført deg i bestemte situasjoner basert på dine verdier og interesser. Du vil bli presentert for en situasjon og må velge det svaret som ligner mest på din atferd blant de mulige svarene.

Resultat

Poengsummen på den ekte Cut-e-testen beregnes ut fra prestasjonene dine på alle testområdene du blir spurt om. Du får ett poeng for et riktig svar på kunnskapstestene, og ett poeng trekkes fra for et feil svar. Når du har gjennomført testen, sendes resultatene dine til bedriften du har søkt jobb hos. Resultatene dine vil nå bli sammenlignet med resultatene til konkurrentene dine. Avhengig av hvor godt du presterer, vil du bli invitert til neste trinn i søknadsprosessen.

Husk at det selvfølgelig ikke bare er svarene på kunnskapstestene som er viktige. I personlighetstesten, for eksempel, er det selvsagt ikke noe som er rett eller galt. Den ser bare på om oppførselen din er i tråd med selskapets kultur.

Den beste forberedelsen

  1. Øv så mye som mulig på øvelsesprøver før den virkelige prøven.
  2. Husk hjelpemidlene: papir og blyant er spesielt nyttig for mellomregninger i de numeriske prøvene.
  3. Vær så skarp og klar i hodet som mulig når du tar den virkelige prøven, og velg den tiden på dagen da du presterer best.
  4. Sørg for at du sitter uforstyrret og at telefonen er på lydløs/flymodus.
  5. Øv/varm opp rett før den virkelige prøven.

Premium-adgang til de generelle praktiske prøver

38 x forskjellige testsett
365 testspørsmål
Store overlapninger med spørsmålene i en Cut-e-test
Alle testsett er på norsk
Detaljert forklaring av hvert spørsmål
Tilgangen til alle testene er gyldig i 90 dager.

Husk at hvis du ikke er helt fornøyd med Test The Talents betalte tester, gir vi deg pengene tilbake!

© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer